ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
bulletระดับราคา 7 - 9 ล้านบาท
bulletระดับราคา 9 - 10 ล้านบาท
bulletระดับราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป
dot
dot
bullet1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
bullet1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
bullet4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
bullet5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
bullet6 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
bullet6 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
dot
dot
bulletวัสดุสร้างบ้าน premium
dot
dot
bulletรวมแบบบ้านรหัส D1 - D10
bulletรวมแบบบ้านรหัส D11 - D20
bulletรวมแบบบ้านรหัส D21 - D30
bulletรวมแบบบ้านรหัส D31 - D40
bulletรวมแบบบ้านรหัส D41 - D50
bulletรวมแบบบ้านรหัส D51 - D60
bulletรวมแบบบ้านรหัส D61 - D70
bulletรวมแบบบ้านรหัส D71 - D80
bulletรวมแบบบ้านรหัส D81 - D90
bulletรวมแบบบ้านรหัส D91 - D100
bulletรวมแบบบ้านรหัส D101 - D110
bulletรวมแบบบ้านรหัส D111 - D120
bulletรวมแบบบ้านรหัส D121 - D130
bulletรวมแบบบ้านรหัส D131 - D140
bulletรวมแบบบ้านรหัส D141 - D150
bulletรวมแบบบ้านรหัส D151 - D160
bulletรวมแบบบ้านรหัส D161 - D170
bulletรวมแบบบ้านรหัส D171 - D180
bulletรวมแบบบ้านรหัส D181 - D190
bulletรวมแบบบ้านรหัส D191 - D200
bulletรวมแบบบ้านรหัส D201 - D210
bulletรวมแบบบ้านรหัส D211 - D219
bulletรวมแบบบ้านรหัสอื่นๆ
dot
dot
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST1 - ST5
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST6 - ST11
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST12 - ST17
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST18 - ST23
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST24 - ST29
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST30 - ST34
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST35 - ST40
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST41 - ST45
bulletรวมแบบบ้านรหัส ST46 - ST50
dot
dot
bulletรวมแบบบ้านรหัส F2 - F7
bulletรวมแบบบ้านรหัส A1 - A10P
bulletรวมแบบบ้านรหัส A11 - A20
bulletรวมแบบบ้านรหัส A21 - A30S
bulletรวมแบบบ้านรหัส A31 - A40
bulletรวมแบบบ้านรหัส A41 - A50
bulletรวมแบบบ้านรหัส A51 - A60
bulletรวมแบบบ้านรหัส A61 - A70
bulletรวมแบบบ้านรหัส A71 - A80
bulletรวมแบบบ้านรหัส A81 - A90
bulletรวมแบบบ้านรหัส A91 - A100
bulletรวมแบบบ้านรหัส A111 - A120
bulletรวมแบบบ้านรหัส A220 - A229
bulletรวมแบบบ้านรหัส A230 - A239
bulletรวมแบบบ้านรหัส A240 - A249
bulletรวมแบบบ้านรหัส A250 - A259
bulletรวมแบบบ้านรหัส A260 - A269
bulletรวมแบบบ้านรหัสอื่นๆ
dot
dot
bulletแบบบ้าน 3 ชั้น
bulletแบบอพาร์ทเม้นท์
bulletแบบ Home Office
bulletแบบร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
dot
dot
bulletคลิ๊กดูขั้นตอนงานก่อสร้าง
dot
dot
bulletขั้นตอนการออกแบบบ้าน
dot
dot
bullet รวมสาระน่ารู้เรื่องบ้าน
bulletความรู้เรื่องหลังคาบ้าน
bulletฤกษ์ดีสร้างบ้าน
dot
dot


สนับสนุนคนไทยฟังธรรม
สร้างบ้านสวย
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
homethaidd


ความรู้เรื่องบ้าน
ความรู้เรื่องแบบบ้าน

แบบก่อสร้างที่อยู่ในขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไปจะมี 3 ลักษณะ คือ

 1. แบบร่าง : แบบร่างได้จากการทำแบบขึ้นตามความต้องการภายใต้ข้อมูลการออกแบบเบื้องต้นที่ สถาปนิกผู้ออกแบบได้รับมา และถ่ายทอดให้เป็นไปตามแบบที่ตรงความต้องการเจ้าของมากที่สุด ประกอบด้วย
  - แปลนพื้นทุกชั้น
  - รูปด้าน
  - ภาพทัศนียภาพ (Perspective)


 2. แบบขออนุญาตก่อสร้าง : เป็นแบบก่อสร้างที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง และจะต้องส่งแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนดไว้ ประกอบด้วย
  - รายการประกอบแบบ : บอกถึงรายละเอียดวัสดุ โครงสร้าง ข้อกำหนดของวัสดุ กำลังวัสดุที่ออกแบบไว้
  - ผังบริเวณก่อสร้าง : บอกถึงขอบเขตที่ดิน แนวถอยร่นของตัวอาคารตามพระราชบัญญัติ ระบบบำบัดน้ำเสียและแนวท่อระบายน้ำ รวมถึงตำแหน่งการระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ทิศของตำแหน่งอาคาร ซึ่งแบบผังบริเวณนี้จะเป็นแบบที่ใช้วางตำแหน่งของอาคารในพื้นที่จริงและจะ ถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่จริงว่าถูกต้องหรือไม่
  - แผนที่สังเขป : บอกถึงแผนที่ตั้งของสถานที่ก่อสร้างเพื่อประโยชน์ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ จริงของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประโยชน์ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
  - แปลนพื้นทุกชั้น และ แปลนหลังคา
  - รูปด้าน อย่างน้อย 2 ด้าน (ส่วนใหญ่จะทำรูปด้านทั้ง 4 ด้าน)
  - รูปตัด อย่างน้อย 2 รูป
  - รูปขยายบันได พร้อมรูปตัดบันได (กรณีอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป)
  - รูปขยายห้องน้ำ
  - แปลนโครงสร้างทุกชั้น และแปลนโครงสร้างหลังคา
  - รูปขยายโครงสร้าง
  - แปลนระบบสุขาภิบาล
  - แบบขยายระบบระบบบำบัดน้ำเสีย
  - รายการคำนวณโครงสร้างของวิศวกร พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ+สำเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกร
  - สำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก (ในกรณีต้องใช้)
  - หนังสือรับรองการออกแบบของวิศวกรและสถาปนิก (ในกรณีต้องใช้)
  - หนังสือรับรองการควบคุมงานของวิศวกรและ/หรือสถาปนิก (แล้วแต่ข้อตกลงในกรณีต้องใช้)
  หากท่านได้จัดจ้างให้ผู้ออกแบบทำแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างท่านจะต้องได้ เอกสารเหล่านี้ครบถ้วน (ส่วนใหญ่จะเป็นขอบเขตงานแบบของการทำงานจากสำนักงานเขต,เทศบาลหรือ อ.บ.ต. บางแห่ง) แต่หากขอบเขตงานคือทำแบบเพื่อการก่อสร้าง จะต้องมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นตามข้อ 3


 3. แบบประกอบการก่อสร้าง : แบบก่อสร้างจะต้องมีรายละเอียดของแบบมากกว่าแบบขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้น ดังนี้ (ผู้จัดทำแบบส่วนใหญ่จะทำแบบสมบูรณ์ทั้งชุดเป็นแบบก่อสร้าง)
  - รูปด้าน 4 ด้าน
  - รูปขยายห้องน้ำ พร้อม มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์
  - รูปขยายประตู-หน้าต่าง
  - แปลนระบบไฟฟ้า
  - แปลนระบบประปา

 
สาระน่ารู้เรื่องบ้าน

วิธีเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน
รู้ทันช่าง รับสร้างบ้าน
สร้างบ้านอย่างไรงบไม่บานปลาย
วิธีเลือกแบบบ้าน
การรื้อถอน
ขั้นตอนงานก่อสร้าง
พิธีตั้งเสาเอก
ระยะร่น ระยะเว้น
เทคนิคบ้านประหยัดพลังงาน
ฮวงจุ้ยดีดี